Browse Items (7 total)

  • Collection: การประชุมสภาปี 2526

c2526_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2526_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 …

c2526_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2526_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสนอหลักการที่สมควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ …

c2526_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2526_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2526_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2