รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 รายงานประจำปี 2536 ของกรมวิเทศสหการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2538
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน
3.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินบริจาคจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาและขออนุมัติแก้ชื่อสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแผนก เค.เค.ยู.ฟูจิ เอ็กซเพรส
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สมทบให้แก่อาจารย์ผู้สอนหรือควบคุมการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2538
5.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณดีผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2537
5.4 นักศึกษาขอโอนย้ายสถาบัน
5.5 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในทุกคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-06-15

Files

2538_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/165.

Output Formats