รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2531
3. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2530
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530
4.1.5 ขอแก้ไขข้อความในบัตรประจำตัวลูกจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530
4.1.6 ขอแก้ไขชื่อภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4.1.7 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2530
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.3 การเวียนหนังสืออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
5.2 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)
5.3 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติม
5.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.6 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2530

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-10-17

Files

c_6 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/166.

Output Formats