รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอแต่งตั้งประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
3.2 ความก้าวหน้าของร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ…
(เอกสารจัดส่งตามไปภายหลัง)
3.4 รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะของคณะอนุกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตรวจเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์)
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544
เพิ่มเติม
4.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…


4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2544
(เอกสารจัดส่งตามไปภายหลัง)
4.1.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 2544 ( 1 เมษายน 2544-31 มีนาคม 2545 ) ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 โครงงานฯในกำกับของโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับคณะเกษตรศาสตร์
4.2.4 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับนักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ขอใช้เอกสารชุดที่เสนอในที่ประชุม)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-02-28

Files

2544_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/180.

Output Formats