รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ประเภทผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์)

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
1.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
2.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543

4 เรื่องเสนอใหม่
1.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
4.1.5 เสนอขอความเห็นชอบในการเทียบฐานะส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
4.1.6 เสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
4.1.7 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.8 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2543 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
4.1.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.10 เสนอขออนุมัติขยายเวลาเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง
4.1.11 เสนอขอแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.12 การให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย
4.1.13 การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2543
4.1.14 ร่างหลักการในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต
2.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน และรายงานสรุปประจำปี 2542 ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-01-26

Files

c2543_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/181.

Output Formats