รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลาออกจาก ตำแหน่ง
1.2 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5 / 2535 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สัญญาเช่าที่ดินที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระเบียบ บริหารงานในสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2535
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2535
4.1.3 โครงการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี
4.1.4 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์
4.1.5 ขออนุมัติขยายวงเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และขออนุมัติลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
4.1.6 ขออนุติใช้งบประมาณเงินรายได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะเทคนิคการแพทย์
3. กองบริการการศึกษา
4.2.4 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
4.2.5 สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ. 2535
5.2 ขออนุมัติอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา
5.3 การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-07-03

Files

2535_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/182.

Output Formats