รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ประเภทรองอธิการบดี)

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยคนใหม่แทนตำแหน่งรองศาสตราจารย์สุมน สกลไชย ที่ได้รับการสรรหาพร้อมได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
4.1.2 เสนอเพื่อพิจารณาและแนะนำในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนตำแหน่ง นางจิระพรรณ นิรัติศัย และแทนตำแหน่งนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ที่ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.1.4 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม และขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสม (7%)
4.1.5 เสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดชื่อรองคณบดีฝ่ายต่างๆ
4.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 และรายงานผลการดำเนินการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-02-23

Files

c2543_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/183.

Output Formats