การประชุมสภาปี 2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2543

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม …

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
1.2.2 นิตยสาร Asiaweek จัดอันดับ MBA ประจำปี…

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 189/2543) เรื่อง
1.2.2 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร…

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่
1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2543-16 ตุลาคม…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2543