รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
1.2.2 นิตยสาร Asiaweek จัดอันดับ MBA ประจำปี 2000

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพียงวันที่ 15 พฤษภาคม 2543

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2544 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 ผลการเรียนเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุริกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2543 วิธีอื่นๆ (รับตรง) และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) วิธีอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2543
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีการศึกษา 2542 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
4.2.4 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-05-31

Files

c2543_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/187.

Output Formats