รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2543
3.2 เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ.2543
4.1.3 เสนอขอบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543) ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
4.1.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2543 ประเภทรับตรง (วิธีพิเศษ)
4.1.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่…/2543 เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537
4.1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.8 เสนอขออนุมัติปปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขอปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 การยกเลิกสัญญาให้ทุนนักศึกษาพยาบาลในความต้องการของคณะแพทยศาสตร์
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2542 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2542)
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-04-26

Files

c2543_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/186.

Output Formats