รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเผ้าฯ

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่2/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 มีนาคม 2544
3.2 รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะของคณะอนุกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมอาชีวศึกษา ปี 2544
4.1.2 เสนอผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันสันติศึกษา ปีงบประมาณ 2539 และ 2540
4.2.3 สภาคณาจารย์ขอแจ้งผลการลงประชามติของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเพิ่มเติมเสนอในที่ประชุม)
4.2.4 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-01-28

Files

2544_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/185.

Output Formats