รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 68/2543) เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2543

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติเลื่อนการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2544 ไปเป็นเดือนเมษายน 2543
4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
4.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.7 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์และหัวหน้าภาควิชา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 เมษายน 2543-31 มีนาคม 2544)
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-03-29

Files

c2543_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/184.

Output Formats