รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2535 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานขอให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.1 ไปพิจารณาเป็นระเบียบวาระสุดท้าย เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เวลามาก
4.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่
พ.ศ.2535)
4.1.3 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา
1.คณะวิทยาศาสตร์
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของ KKU. Fuji Express
4.2.2 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และโอนเงินระหว่าง หมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิต อาสาสมัครพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
5.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ผลการหยั่งเสียงเพื่อเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-07-25

Files

2535_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/188.

Output Formats