รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 189/2543) เรื่อง
1.2.2 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร (ประเภทผู้แทนคณบดี) ลงวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ.2543

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพียงวันที่ 16 มิถุนายน 2543

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2543
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2543
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติจำนวนและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.2.3 รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-06-28

Files

c2543_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/189.

Output Formats