รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพียงวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 และเสนอขออนุมัติขยายเพดานเงินฝาก
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2543 (เอกสารจะส่งตามมาภายหลัง)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2543)
4.1.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-07-26

Files

c2543_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/190.

Output Formats