รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2531
4.1.2 หลักสูตรวิชาโทปรัชญาและหลักสูตรวิชาโทศาสนา
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2531
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....
4.1.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองและเงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.1.6 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้
4.3.3 การเวียนหนับสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.4 คำร้องเรียนของสภาคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มต่ออธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักวิทยบริการ
5.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.4 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 รับทราบการยกเลิกประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
5.6 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2531 เพิ่มเติม
5.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-02-13

Files

c_1 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 10, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/191.

Output Formats