รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่
1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2543-16 ตุลาคม 2545)
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ไม่มี เนื่องจากได้เวียนเพื่อรับรองแล้วตามหนังสือ ที่ ทม 0501.1.2/ว 6138 และตามบันทึกที่ ทม 0501.1.2/ว 793 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543)
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารปกปิด)
3.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการคณะกรรมการ
3.3 การแจ้งจะมารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ พล.อ.ฟิเดล แวลเดช รามอส
3.4 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย วันที่ 17 ตุลาคม 2543
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ…
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ… (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.7 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2544 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2543)
4.1.9 หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
4.1.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
4.1.12 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภาคณาจารย์คนใหม่
4.1.13 การฟื้นฟูชีวิตชาวชนบทตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.14 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1.15 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.16 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
4.1.17 รายงานหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.18 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.19 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-11-29

Files

c2543_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2543 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/192.

Output Formats