รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ - เมษายน 2544
3.2 รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะของคณะอนุกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ…
4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2543
4.2.3 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-04-25

Files

2544_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/193.

Output Formats