รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2535 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2535
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์ หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการ จัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2535
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้น ปริญญาโท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักเป็นการ ชั่วคราวในหอพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
4.1.7 ขอปรับปรุงหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีที่ 2)
4.1.8 ร่างสัญญาเช่าที่ดินที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.9 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้ปี 2536 เพิ่มเติม
1.คณะวิทยาศาสตร์
2.คณะแพทยศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยี
4.สำนักวิทยบริการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2535
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.4 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.5 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.2 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับ สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) พ.ศ......
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะเกษตรศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะแพทยศาสตร์
5.4 คณะกรรมการเฉพาะกิจขอยุติหน้าที่และบทบาท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-09-12

Files

2535_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/194.

Output Formats