รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26.7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2522

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532
4.1.3 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมเพื่อทดรองจ่ายหมุนเวียน
4.1.4 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
ปี 2532 เพิ่มเติม
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2532
5.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา
5.3 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพิ่มเติม
5.4 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมเพื่อทดรองจ่ายหมุนเวียน
5.5 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
5.8 ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-02-05

Files

c_1 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/195.

Output Formats