รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2535
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้น ปริญญาโท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นประกาศนียบัตร บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่าย ในการให้บริการทางวิชาการ นอกเวลาราชการปกติที่คลินิก
ทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
4.1.3 หลักเกณฑ์การให้เช่าดำเนินการสถานีวิทยุ FM.103
4.1.4 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายสำหรับเลขานุการฝ่ายและ
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย
4.1.5 หนี้ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า – น้ำประปา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-12-16

Files

2535_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/204.

Output Formats