รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-05-09

Files

c2518-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/56.

Output Formats