รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2519
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2519

วาระที่ 2 เรื่องที่อธิการบดีเสนอที่ประชุม
2.1 ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2519
2.2 ชี้แจงข่างหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจี้รถโดยสารหนีไปภูพาน
2.3 สรุปเหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2519
2.4 ให้ใช้เทปในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ระเบียบการสรรหาอธิการบดี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้น้ำประปา-สุขาภิบาล
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2519
4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2519
4.5 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
4.6 เงินทุนที่ประชุมอธิการบดี
4.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2518
4.8 ข้อบังคับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสมนาคุณกรรมการหอพัก
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
5.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษาหญิง
5.3 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.4 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-10-05

Files

c2519-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/55.

Output Formats