รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และการย้ายคณะของนักศึกษา พ.ศ. 2518
(วาระนี้ส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว โปรดนำไปประชุมด้วย)
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
(วาระนี้ส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว โปรดนำไปประชุมด้วย)

วาระที่ 3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
3.1 จ่ายเป็นค่าจ้างอาจารย์
3.2 จ่ายเป็นค่าเครื่องบินจ้างชาวต่างประเทศ
3.3 จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางนำนักศึกษาไปแข่งกีฬาครั้งที่ 3
3.4 จ่ายเป็นค่าอาหารทำการล่วงเวลา

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้นำประปา และบริการเกี่ยวกับการประประ-สุขาภิบาล
4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ทำการทดลอง
4.3 การจัดตั้งสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยที่พักอาศัย
4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-04-08

Files

c2518-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/54.

Output Formats