Browse Items (1 total)

  • Tags: การจัดตั้งสภาคณาจารย์

c2518-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2