Browse Items (1 total)

  • Tags: คณะวิศกรรมศาสตร์

c2518-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2