รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
2.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2.3 การสรรหาคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์
2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย “ธรรมนูญสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2518

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-06-16

Files

c2518-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/58.

Output Formats