รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2518 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2518
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ
3.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
3.2 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอลาออกจากตำแหน่ง
3.3 ขออนุญาตให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
3.4 ขอแต่งตั้งกรรมการคณะที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.5 การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-01-06

Files

c2519-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/59.

Output Formats