รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งพิเศษที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งพิเศษที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-12-11

Files

2542_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งพิเศษที่1,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/324.

Output Formats