รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 19 ธันวาคม 2550
4.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง)นโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง)ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
5.2 ร่างงบประมาณรายได้-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2551
5.3 การขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ
5.4 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
5.5 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.6 ขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.7 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 13 หลักสูตร
5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)
5.10 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.11 บันทึกข้อตกลงโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สถาบันขงจื้อ มข. คว้ารางวัลสถาบันขงจื้อแห่งปี
6.2 บันทึกข้อตกลงโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 คำพิพากษาศาลปกครองกรณีคดีเลือกตั้งสภาคณาจารย์
6.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2550
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่องเสนอจาก นายรอม หิรัญพฤกษ์
7.2 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีที่ด้อยโอกาส
7.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-01-09

Files

council1_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/325.

Output Formats