การประชุมสภาปี 2551

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2551

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน…

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม…
View all 2 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2551