Browse Items (2 total)

  • Tags: 2551

council2_51.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม…

council1_51.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2