รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2547
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 กันยายน 2547
4.2 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน
4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.4 บทบาท ภารกิจ ของสำนักบริหารการวิจัย
4.5 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.6 การปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.7 งบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล และศูนย์คอมพิวเตอร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
5.2 แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาฯเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2548
5.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548
5.4 ร่างระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
5.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตร์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร่
5.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีการศึกษา 2546
5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.10 รายชื่อหลักสูตรใหม่ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานคำพิพากษาคดีปกครองที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถูกฟ้องคดี (กรณีหักเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์)
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2547
6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหว่าง 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2547
6.5 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพวารสาร สื่อมวลชน เดือน สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติหลักการให้ที่ประชุมคณบดีได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆ แทนสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-09-29

Files

council8_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/323.

Output Formats