รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2547
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 ตุลาคม 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลิกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546
2.3 แนะนำตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารท่านใหม่
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 และขออนุมัตินำเงินรายได้ไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน
4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย
4.4 การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชิงเพลิงในมหาวิทยาลัย
4.5 การรับโอนพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินและการเริ่มดำเนินการของมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.6 รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคระพยาบาลศาสตร์
5.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารงานสำนักบริหารการวิจัย
5.4 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5.5 โครงการจัดสร้างและบริหารหอพักนักศึกษากลุ่มหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา
5.6 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
5.7 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และร่างข้อบังคับฯว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547
5.8 การปรับปรุงสิทธิของพนักงาน และ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
5.9 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
5.10 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547
5.11 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
5.12 โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต – แพทยศาสตรบัณฑิต
5.13 การเสนอชื่อผู้สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปการศึกษา 2546
5.14 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
5.15 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 หลักสูตร
5.16 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
5.17 ขอความเห็นชอบชื่อตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2546
6.2 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ งบประมาณ  2546 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2547
6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหว่าง 16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2547
6.6 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพวารสาร สื่อมวลชน เดือน มิถุนายน และกรกฎาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
7.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ที่ศึกษาต่อเนื่อง
7.3 ปัญหาเรื่องการใช้ที่ดิน โครงการของคณะเกษตรศาสตร์ที่อำเภอเชียงยืน
7.4 การแกไขภัยนํ้าทวม และภัยแลง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-08-25

Files

council7_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/322.

Output Formats