รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2547
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
2.2 การขอใช้สถานที่วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุม ครม.สัญจร
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2547
4.2 การปรับดครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ
4.3 ความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 รายงานความก้าวหน้าในการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
4.5 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริการกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
4.6 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน
4.7 รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.8 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคมศาสตร์
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการดำเนินงานของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2547
6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2547
6.5 รายงานผลการดำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเนื่องมาจากการสรรหาอธิการบดี
6.6 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ BSAS-AHAT Animal Science Conference
6.7 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน พฤษภาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-06-30

Files

council6_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/321.

Output Formats