รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2547
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
4.2 ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2547
4.3 ผลการปรึกษาหารือกรณีการขอบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
4.4 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์
4.5 วิสัยทัศน์ แผนในการบริหารงาน ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนใหม่
4.6 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน
4.7 รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ละรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย
4.8 สรุปผลการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของคระศึกษาศาสตร์
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
5.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.7 ขออนุมัติเพิกถอนปริญญาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการดำเนินงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2546
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2547
6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2547
6.5 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน เมษายน 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและการบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
7.2 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-05-26

Files

council5_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/320.

Output Formats