รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2547
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 20 เมษายน 2547 และขออนุมัตินำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน และการดำเนินงานของคระทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.3 รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
4.4 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ...
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม
5.2 ขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี
5.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์
5.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.6 ขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการดำเนินงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2547
6.4 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน มีนาคม 2547
6.5 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
7.2 การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องมาตรการการกำหนดกำลังคนภาครัฐ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-04-28

Files

council4_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/319.

Output Formats