รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2547
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ นายจีระ ไตรถวิล
2.2 การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2547
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน
4.3 สรุปผลการดำเนินการเสนอคำรับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับท้าทายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 -2550 สู่การปฏิบัติ (Implementation)
4.5 สาระที่เปลี่ยนแปลงในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
4.6 ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2547
4.7 ร่างแผนการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ
4.8 แผนการพัฒนาผู้บริหาร
4.9 นโยบายการจัดตั้งหน่วยราชการใหม่ในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.10 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.11 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่ม
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2547
5.4 ขออนุมัติโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม และจังหวัดเลย) เข้าศึกษาในวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
5.5 การออกใบปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาอังกฤษ และสำหรับชาวต่างประเทศ
5.6 ขออนุมัติดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ลุ่มน้ำโขง (MeKong Human Capital Institute))
5.7 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
5.8 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5.9 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 16 หลักสูตร
5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2546 ของ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 รายงานการเงินประจำปีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547
6.5 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2547
6.6 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน กุมภาพันธ์ 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7.2 การเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ผลงานดีเด่นด้านวิจัย ที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Acta Tropica
7.3 โครงการอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
7.4 การสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโครงการบ้านเมืองใสสะอาด ของจังหวัดขอนแก่น
7.5 การจัดสอนศัลธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-03-31

Files

council3_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/318.

Output Formats