Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์

2544_8.pdf
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคนใหม่

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่7/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2