รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แต่งตั้งพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
2.2 การอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
2.3 แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ. 2516
2.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2.5 การสรรหาตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-04-28

Files

c2519-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/63.

Output Formats