รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่1

Description

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๒.๑ การขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์
(เอกสารชุดนี้แจกไปแล้ว นำมาประชุมด้วย)
๓.๒ การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
* ๓.๓ เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เอกสารชุดนี้แจกไปแล้ว นำมาประชุมด้วย)
๓.๔ ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-02-13

Files

c2518-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/47.

Output Formats