รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2520

2. เรื่องที่เสนอให้พิจารณา
2.1 การพิจารณาเสนอผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

3. เรื่องอื่นๆ
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2520-05-02

Files

c2520_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/37.

Output Formats