รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2520 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์2520

2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมนุมที่หน้าสำนักงานหอพัก

3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การออกพระราชกฤษฎีกาเรียกชื่อปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ขอถอน)
3.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เรื่องอื่นๆ
4.1 คณะพยาบาลเสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการเปิดภาคฤดูร้อน
4.3 การผลิตบุคลากรผู้ช่วย
4.4 การอบรมครูผู้ทำหน้าที่พยาบาลในโรงเรียน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2520-04-18

Files

c2520_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/35.

Output Formats