รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องเกี่ยวกับ Management Science
5.2 หารือเกี่ยวกับการอนุมัติประกาศนียบัตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางพยาบาล
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-03-13

Files

c2524_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/89.

Output Formats