รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2523
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเงินค่าต่อเติมอาคาร กองอาคารสถานที่
4.2 พิจารณาแบบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
4.3 รับทราบการขออนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 รับทราบการอนุมัติปริญญาและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.3 รับทราบการขออนุมัติโอนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
5.4 การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ตามความในมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
5.5 พิจารณาระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
5.6 พิจารณาอนุมัติเงินเป็นค่าครุภัณฑ์หอพัก
5.7 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
5.8 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.9 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปCreator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-05-25

Files

c2522_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed October 16, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/88.

Output Formats