รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2524
4.2 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523
4.3 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2523
4.4 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2523
4.5 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2523
4.6 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพละศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
4.7 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.9 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาใน คณะแพทยศาสตร์
4.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.11พิจารณากำหนดส่วนงานธุรการของคณะ
4.12 รับทราบอนุมัติโอนเงินรายได้ระหว่างหมวดของหน่วยงานต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สำนักงานอธิการบดีขออนุมัติเพิ่มเติมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้หมุนเวียน
5.2 พิจารณารับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบเอง และหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2524
5.5 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในคณะศึกษาศาสตร์
5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.7พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-03-21

Files

c2523_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 6, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/96.

Output Formats