รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2521
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา
2.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการตามแผนการปรับปรุงงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารรา
4.1 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าตอบแทนในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2521
4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.5 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้เพื่อจัดการทำเตียงนอนหอพักนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
5.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
5.3 การประชุมครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-04-28

Files

c2521_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/97.

Output Formats