รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2524 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาให้สัตยาบันรับรองระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2523 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2524
4.2 พิจารณาอนุมัติให้คณะยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนเพิ่มเติม
4.3 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.6 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.7 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะต่าง ๆ
5.2 พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2524
5.3 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 รับทราบการดำเนินการรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
5.5 รับทราบการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ตามงบประมาณเงินรายได้ปี 2525
5.6 รับทราบการอนุมัติเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝาก
5.7 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ.2524
5.8 หารือเกี่ยวกับการให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ก่อสร้างที่ทำการถาวรในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-07-04

Files

c2524_5.pdf
c2524_6 ต่อ.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 11, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/98.

Output Formats