รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
4.4 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะต่างๆ
4.5 รับทราบการอนุมัติโอนเงินระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานต่าง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-05-02

Files

c2523_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/99.

Output Formats