รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.3 การประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2521 เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจราณา ( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.4 ขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่
4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.6 ร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะ
4.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2521
4.9 ร่างระเบียบว่าด้วยการักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.10 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.11 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.12 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.13 การขอขยายวงเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้หมุนเวียนในคณะ
4.14 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-08-11

Files

c2521_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/100.

Output Formats